Přijímací řízení

Přihláška na SŠ   - ke stažení


Výsledky přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení 

na  23. května 2016 termín

odevzdání přihlášek 20.5.20116

Přihlášku zasílejte na adresu: Základní škola a Střední škola Bohemia s.r.o., Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim

Adresa školy na přihlášce: Základní škola a Střední škola Bohemia s.r.o., Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim

Nutné specifikovat na přihlášce:           

  • Pedagogické lyceum - ŠVP Tělesná výchova a sport (sportovní zaměření)
  • Pedagogické lyceum - ŠVP Humanitní studia  (humanitní zaměření)

Přijímací zkoušky pro školní rok 2016/2017 jsou zrušeny

Vzhledem ke kapacitním možnostem školy  pro školní rok 2016/2017 ruší ředitel ZŠ a SŠ Bohemia v Chrudimi dosavadní přijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem pro přijetí budou výsledky dosažené na základní škole (které můžete s předstihem konzultovat v našem poradenském centru), dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu, zájem o obor dokladovaný ze základní školy. Na základě výše uvedených kritérií rozhodne ředitel školy o přijetí jednotlivých uchazečů ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2016/2017 . Také ve školním roce 2015/2016 otevíráme poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Cílem je konzultovat s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit představy o dalším uplatnění v oborech, které nabízí naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu pro školní rok 2016/2017 .
Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle 469 630 249, 469 630 203, 723 254 466.Pedagogické lyceum – sportovní zaměření, školné 17 500,-/rok

Obor je specifický sedmi hodinami tělesné výchovy týdně ve všech ročnících studia. Jednotlivé třídy jsou zaměřené na kopanou a ostatní sporty (v případě kapacitní potřeby takto lze dělit i v rámci jedné třídy). Chlapci, kteří mají fotbalovou výkonnost na úrovni celostátních soutěží mohou pokračovat v tréninkovém procesu a aktivní fotbalové činnosti ve Sportovním centru mládeže MFK Chrudim, které je se školou personálně propojen. Žáci jiných sportovních odvětví po ukončení výuky pokračují v mimoškolních aktivitách ve svých sportovních oddílech či jiné zájmové činnosti. V prvním ročníku jsou v učebním plánu zastoupeny i další výchovné předměty (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova). Právě taková skladba předmětů umožňuje sportujícím žákům pozvolný přechod k plnění nároků středoškolského studia a zároveň se mohou kvalitně věnovat vlastní sportovní specializaci. 

V rámci školného hradí škola žákům exkurzi na špičkové profesionální utkání v kopané (např. ligové utkání nebo finále poháru ČMFS).

Ve druhém ročníku hradí škola náklady na kurz pro rozhodčí kopané „Licence M“ včetně studijních materiálů.

Ve třetím ročníku hradí škola exkurzi do Prahy (náplní je návštěva planetária a výtvarné výstavy). Školou je hrazen i  kurz pro tělovýchovné zdravotníky.

Ve čtvrtém ročníku hradí škola exkurzi do divadla v Praze (kromě vstupenky na představení).

V rámci spolupráce s MFK Chrudim pořádáme lyžařský kurz zároveň jako zimní soustředění, aby rodičům nevznikaly další náklady.

V každém ročníku studia je zastoupena výuka plavání (vždy jedenkrát týdně, po celou dobu studia, zcela hrazena školou).

V nabídce jsou také kurzy hrazené rodiči žáků navíc, avšak v zajímavých cenových relacích tzn. podstatně levnější než u zprostředkovatelských organizací (kurz pro plavčíky, maséry, fotbalové trenérské licence - až po „Licenci B“).

 Výuka je zpestřena. motivačními tréninky a besedami se špičkovými trenéry a hráči (Vítězslav Lavička, Luděk Klusáček, Ivan Hašek, Jakub Dovalil). V současné době připravujeme návštěvu Vladimíra Šmicera.


Pedagogické lyceum – humanitní zaměření, školné 10 000,-Kč/rok

Hodiny povinně volitelných předmětů budou využity ke zkvalitnění jazykové vybavenosti žáků,  posílení hodin tělesné výchovy (třetí hodina TV), v další zajímavé nabídce budou předměty pedagogika, psychologie, mediální komunikace, sociologie či základy latiny.
Vzhledem k výši školného nehradí zřizovatel exkurze ani náklady na kurzy.
 

Praxe žáků oboru Pedagogické lyceum, které probíhají od třetího ročníku jsou situovány do mateřských škol, základních škol či sportovních klubů.

 Pro nejlepší vybrané žáky sportovního oboru možnost zahraničních stáží ve sportovních klubech nebo profesionálních tuzemských klubech.

 

Absolventi získávají kvalifikaci pro výuku v mateřských školách, mohou pracovat pro fit centra, sportovní oddíly, organizace obchodující se sportovním zařízením, vybavením, potravinovými doplňky, výživou sportovců, dále se uplatňují jako osobní trenéři, maséři či ve vlastní podnikatelské činnosti. Doporučujeme však následné studium na vysokých školách.


Kritéria přijetí žáka ke vzdělávání
na Základní škole a Střední škole Bohemia s.r.o.

obor vzdělání  78-42-M/03 Pedagogické lyceum  

školní vzdělávací program Tělesná výchova a sport
školní vzdělávací program Humanitní studia

V souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou,
kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu do 15. 3. 2016 přihlášku ke studiu
na ZŠ a Střední škole Bohemia s.r.o. Chrudim.

V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle

1) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání
průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku                                                0 – 10 bodů
průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku                                                0 – 10 bodů
průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku                                                0 – 10 bodů
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 8. ročníku                                      0 – 5 bodů
prospěch z českého jazyka v 2. pololetí 8. ročníku                                      0 – 5 bodů
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku                                      0 – 5 bodů
v případě, že žák v některém ze sledovaných pololetí neprospěl, odčítá se mu 45 bodů

podkladem jsou údaje uvedené v přihlášce, potvrzené základní školou nebo opisy vysvědčení ze základní školy 


2) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče
zájem o obor konzultovaný v poradenském centru a další skutečnosti prokazující zájmy uchazeče          0 – 45 bodů

Hodnocení provádí ředitel školy na základě přihlášky ke studiu a  výše uvedených skutečností.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 20.

Každý uchazeč o studium je povinen doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. 

Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.

Hodnocení žáků je vyjádřeno pomocí bodů v sestupném trendu.

Škola přijímá ke studiu 1. ročníku školního roku 2016/2017 oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 53 uchazečů (Tělesná výchova a sport 30, Humanitní studia 23). Třída bude otevřena při minimálním počtu 12 žáků.  Na základě zájmu uchazečů bude škola otevírat třídy do 23 žáků nebo třídy v počtu 26 až 30 žáků.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 3 dnů po konání přijímacího řízení.